STATUT PARTII STRONNICTWO PRACY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Partia Polityczna działająca na podstawie niniejszego statutu

Stronnictwo Pracy (w skrócie SP)

§2

1. Terenem działania SP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jego władz naczelnych jest Stołeczne Miasto Warszawa.

2. SP ma prawo do zakładania terenowych ogniw organizacyjnych na zasadach określonych w niniejszym statucie.

3. SP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji oraz wchodzić w związki z innymi organizacjami, których cele i zadania są bliskie celom i zadaniom partii.

§3

SP posiada osobowość prawną i może prowadzić prawem nie zakazaną działalność we wszystkich formach organizacyjno-prawnych zgodnie z odrębnymi przepisami a w szczególności działalność polityczną, społeczną, kulturową, oświatowo-wychowawczą, dobroczynną i wydawniczą.

ROZDZIAŁ II

CELE, CHARAKTER I ŚRODKI DZIAŁANIA

§4

Celem SP jest realizacja jego programu poprzez aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym,

§5

Program Stronnictw Pracy wywodzi się z tradycji i dorobku SP działającego w Drugiej Rzeczypospolitej i oparty jest na fundamencie chrześcijańskich zasad etycznych sprawiedliwości społecznej oraz chlubnych tradycjach Narodu Polskiego, Program SP uchwala Kongres ze szczególnym uwzględnieniem.

1. działań na rzecz wolności i niepodległości narodu,

2. ochrony godności osoby ludzkiej, praw naturalnych człowieka i wspieranie instytucji rodziny,

3. zasad dobra wspólnego, wzajemnej pomocy i solidarności,

4. oddziaływania na formowanie życia publicznego zgodnie z zasadami sprawiedliwości,

5. wdrażanie zasady pomocniczości w życiu społecznym.

§6

SP ma charakter demokratyczny i opiera się na zasadzie powszechnego i równego wyboru swych władz.

§7

1. Członkiem SP może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej o nieposzlakowanej opinii i złożeniu pisemnej deklaracji.

2. Decyzje o przyjęciu w poczet członków podejmuje ogólne zebranie członków koła zwykła większością głosów w obecności więcej niż połowy członków koła.

3. Zarząd koła informuje o przyjęciu członków Zarząd Okręgowy i Zarząd Główny.

§8

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna która popiera działalność SP.

2. Decyzje o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje, po złożeniu przez nich deklaracji, Zarząd Główny lub Okręgowy.

§9

1. Członkiem honorowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji zadań SP.

2. Godność członka honorowego nadaje Kongres na wniosek Zarządu Głównego.

§10

1. Członek SP nie może być jednocześnie członkiem innej partii lub organizacji politycznej.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może odstąpić od tego przepisu.

§11

1. Członek SP ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz SP wszystkich szczebli i uczestniczyć w ich odwoływaniu,

b) uczestniczyć w działalności SP,

c) występować z wnioskami i postulatami do władz organizacyjnych SP wszystkich szczebli,

d) korzystać z pomocy i ochrony prawnej SP w związku z działalnością statutową,

e)odwoływać się od decyzji władz statutowych i brać udział w zebraniach na których jego odwoływania są rozpatrywane.

e) być informowanym o uchwałach organizacyjnych i politycznych władz SP.

2. Członek wspierający ma prawo:

a) brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach organów SP które podjęły decyzje o jego powołaniu,

b) zgłaszać wnioski oraz wyrażać opinie w sprawach działalności statutowej SP.

§12

Do obowiązków członka SP należy:

1. praca nad urzeczywistnieniem programu, przestrzeganie Statutu i uchwal władz SP,

2. dawanie świadectwa działalności SP w życiu osobistym, zawodowym i politycznym,

3. regularne opłacanie składek członkowskich i zadeklarowanych świadczeń na rzecz SP,

4. sumienne pełnienie powierzonych mu funkcji organizacyjnych.

5. kształcenie i samokształcenie w zakresie objętym Programem SP.

§13

1. Członkostwo ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do organu statutowego, który członkostwo nadał.

b) zaleganie z zapłata składek członkowskich za okres 1 roku po uprzednim upomnieniu,

c) decyzji Zarządu Głównego podjętej w następstwie działania sprzecznego ze Statutem lub Programem SP,

3. Decyzje o ustaniu członkostwa w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. a/ i b/ podejmuje organ, który członkostwo nadał.

§14

Osobom skreślonym z listy członków na podstawie § 13 ust. 2, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o skreśleniu.

ROZDZAIAŁ IV

KOŁA

§15

1. Każdy członek SP należy do koła.

2. Koło jest podstawowym ogniwem SP i może podejmować wszelkie działania mające na celu realizacje programu.

3. Koło liczy co najmniej 5 członków.

4. Utworzenie koła wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Okręgowy lub Zarząd Główny jeśli na terenie działania koła nie powołano jeszcze okręgu.

§16

Organami koła są:

1. Zebranie Koła,

2. Zarząd Koła.

§17

Do wyłącznej kompetencji Zebrania Koła należy:

1. wybór Prezesa Koła,

2. wybór Zarządu Koła (dwóch do czterech członków),

3. wybór Delegatów na Zjazd Okręgowy i Kongres zgodnie z ordynacją wyborczą,

4. wyłanianie kandydatów w wyborach samorządowych,

5. podejmowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi.

§18

Do zadań Prezesa Kola należy reprezentowanie Koła na zewnątrz i kierowanie pracami Zarządu Koła.

§19

Zarząd Koła prowadzi bieżącą działalność Koła i zwołuje zebrania Koła co najmniej raz na kwartał.

§20

Zarządy kół składają co najmniej raz w roku na Zebraniu Koła sprawozdanie ze swojej działalności, które po zatwierdzeniu przez Koło jest przesyłane Zarządowi Okręgowemu.

Rozdział V

ORGANIZACJE OKRĘGOWE

§21

1. Okręg SP obejmuje obszar województwa.

2. Organizacje okręgowa zatwierdza Zarząd Główny.

3. Zarząd Główny powołuje jeden wspólny Okręg Zagraniczny.

4. Na okres przejściowy Zarząd Główny może powołać okręgi nie związane z wojewódzkim podziałem terytorialnym.

§22

1. Wszystkie koła na obrzeże okręgu tworzą Organizacje Okręgową.

2. Na terenie działania okręgu mogą być tworzone zarządy powiatowe, miejskie, gminne, lub miejsko – powiatowe czy miejsko – gminne.

§23

Organami Organizacji Okręgowej są:

1. Zjazd Okręgowy,

2. Zarząd Okręgu,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Okręgowy Sąd Organizacyjny.

§24

1. Zjazd Okręgowy składa się z:

a) delegatów wybranych przez Zebrania Kół,

b) prezesów kół,

c) członków Zarządu Okręgowego,

d) Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

e) Okręgowego Sądu Organizacyjnego,

f) posłów i senatorów – członków SP z okręgu,

g) członków Stronnictwa wchodzących w skład lokalnych ciał samorządowych.

2. Do wyłącznej kompetencji Zjazdu Okręgowego należy:

a) wybór Prezesa Okręgu,

b) wybór Zarządu Okręgowego,

c) wybór Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

d) wybór Okręgowego Sądu Organizacyjnego,

e) zatwierdzenie delegatów na Kongres,

f) wybór przedstawiciela Okręgu – członka Naczelnej Rady Politycznej,

g) podejmowanie uchwał dotyczących kierunków działalności Zarządu Okręgowego,

h) podejmowanie uchwał o udzielenia absolutorium Zarządowi Okręgowemu.

§25

Prezes Okręgu reprezentuje Organizacje Okręgową na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu Okręgowego.

§26

Do zadań i uprawnień Zarządu Okręgowego w szczególności należy:

1. Zatwierdzenie utworzenia i rozwiązania koła,

2. kierownictwo, koordynacja i pomoc w działalności kół,

3. organizowanie zjazdów SP na terenie swego okręgu,

4. zatwierdzanie kandydatów w wyborach samorządowych i przeprowadzenie kampanii wyborczych na obszarze swego działania,

5. kontrolowanie działalności kół.

§27

1. Zarząd Okręgu zwołuje Zjazd Okręgowy co najmniej raz do roku oraz każdorazowo na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub 8 delegatów z kół.

2. Zarząd Okręgowy składa na zjeździe sprawozdanie ze swej działalności.

3. Posiedzenie Zarządu Okręgowego odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4. Od decyzji Zarządu Okręgowego przysługuje odwołanie do Okręgowego Sądu Organizacyjnego lub Zarządu Głównego.

§28

W każdym województwie w którym nie ma struktur organizacyjnych Zarząd Główny powołuje pełnomocnika do spraw rozwoju Stronnictwa Pracy.

ROZDZIAŁ VI

KONGRES

§29

1. Najwyższą władzą SP jest Kongres.

2. Kongres Zwyczajny lub Nadzwyczajny zwołuje Zarząd Główny, Kongres Zwyczajny raz na cztery lata a Nadzwyczajny – w miarę potrzeb na wniosek Naczelnej Rady Politycznej.

3. W Kongresie uczestniczą delegaci wybrani zgodnie z obowiązującą ordynacją oraz członkowie Zarządu Głównego, Naczelnej Rady Politycznej, głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, posłowie i senatorowie RP.

§30

Do wyłącznej kompetencji Kongresu należy:

1. uchwalanie programu SP,

2. określenie głównych kierunków polityki SP,

3. uchwalenie statutu i dokonywanie w nim zmian,

4. wybór Prezesa SP,

5. wybór członków Naczelnej Rady Politycznej,

6. wybór Głównej Komisji Rewizyjnej,

7. wybór Sądu Koleżeńskiego,

8. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Naczelnej Rady Politycznej,

9. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu.

ROZDZIAŁ VII

NACZELNA RADA POLITYCZNA

§31

W skład Naczelnej Rady Politycznej wchodzi:

1. Prezes, Komitet Wykonawczy, Prezesi Honorowi oraz 45 członków wybranych przez Kongres, posłowie i senatorowie RP.

2. Naczelna Rada Polityczna może dokooptowywać nowych członków w ilości nie przekraczającej 30% składu wybranego w Kongresie.

§32

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Naczelnej Rady Politycznej zwołuje Prezes SP nie później niż miesiąc po zakończeniu Kongresu.

2. Posiedzenie Naczelnej Rady Politycznej zwołuje Prezes i jej przewodniczący co najmniej raz na kwartał lub każdorazowo na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub 15 członków Rady.

§33

Do kompetencji Naczelnej Rady Politycznej należy:

1. uchwalanie regulaminu działania Naczelnej Rady Politycznej,

2. opiniowanie Regulaminu działania Zarządu Głównego,

3. opiniowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego,

4. udzielnie zaleceń Zarządowi Głównemu związanych z oceną sytuacji politycznej kraju oraz opracowanie programu Stronnictwa.

5. uchwalanie budżetu Stronnictwa,

6. uchwalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich rozdziału pomiędzy organy SP,

7. powoływanie doradczych komisji tematycznych,

8. opiniowanie i rozpatrywanie porozumień politycznych proponowanych przez Zarząd Główny,

dla ważności postanowień i uchwał Naczelnej Rady Politycznej niezbędny jest udział w posiedzeniu przynajmniej 1/3 składu Rady.

ROZDZIAŁ VIII

ZARZĄD GŁÓWNY

§34

1. zarząd Główny składa się z Prezesa, 12 członków powołanych przez Prezesa i akceptowanych przez Naczelną Radę Polityczną oraz Prezesów Okręgów.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes SP zwołując jego posiedzenia w miarę potrzeb lub na wniosek 10 członków Zarządu.

§35

W posiedzeniach Zarządu maja prawo brać udział z głosem doradczym:

1. Przewodniczący Naczelnej Rady Politycznej,

2.Przewodniczący Klubu Parlamentarnego SP,

3. członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej,

4. Prezes Sądu Koleżeńskiego,

5. inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§36

Do obowiązków i uprawnień Zarządu Głównego należy:

1. realizowanie uchwały budżetowej SP,

2. prowadzenie, nadzór i kontrola działalności SP,

3. zawieszanie uchwał podległych struktur sprzecznych ze statutem, programem lub uchwałami Kongresu,

4. rozwiązywanie zarządów kół i okręgów w przypadkach stwierdzenia faktów prowadzenia działalności godzącej w dobro SP,

5. ustanawianie Zarządów Komisarycznych w przypadkach opisanych w pkt. 4 i ustalenie terminu wyborów nowego Zarządu,

6. uchwalanie instrukcji i rozporządzeń wykonawczych,

7. powoływanie komisji i zespołów problemów z określeniem ich funkcji i składu,

8. Uchwały Zarządu głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy jego członków.

§37

1. Prezes reprezentuje SP na zewnątrz.

2. Powołuje i odwołuje Komitet Wykonawczy z członków Zarządu Głównego w składzie 5 – 12 osób. W skład Komitetu Wykonawczego chodzą: 3 Wiceprezesów, Sekretarz Generalny, Skarbnik oraz członkowie.

3. Prezes wraz z Komitetem wykonawczym jest Głównym Organem wykonawczym SP, kieruje jego bieżącą działalnością koordynując działania wszystkich struktur Stronnictwa.

4. Powołuje i odwołuje Rzecznika Prasowego.

5. Zatwierdza sporządzane i wysyłane przez skarbnika coroczne sprawozdanie finansowe SP.

ROZDZIAŁ IX

KOMISJE REWIZYJNE

§38

Komisje rewizyjne kontrolują całokształt działalności SP do szczebla przez który zostały powołane. W Stronnictwie działają następujące komisje rewizyjne:

a) Okręgowa Komisje Rewizyjne,

b) Główna Komisja Rewizyjna.

§39

1. Komisja Rewizyjna okręgu składa się z trzech członków, którzy bezpośrednio po wyborze wybierają spośród siebie przewodniczącego.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§40

Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą pełnić w stronnictwie funkcji wykonawczych.

§41

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący nie rzadziej niż raz do roku.

§42

Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność wszystkich komisji rewizyjnych w SP na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Naczelną na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

§43

Do zadań komisji rewizyjnych w szczególności należy:

1. wybór ze swego składu przewodniczącego,

2. składanie wniosku o udzielnie absolutorium Zarządowi,

3. formułowanie i przedstawianie odpowiednim władzom wniosków pokontrolnych.

Komisje Rewizyjne składają sprawozdania z wyników kontroli odpowiednio zjazdom wojewódzkim i Kongresowi Stronnictwa.

ROZDZIAŁ X

SĄDY KOLEŻEŃSKIE

§44

Sądy Koleżeńskie rozpatrują spory między członkami powstałe w związku z przynależnością do SP.

§45

1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od decyzji Okręgowych Sądów Koleżeńskich.

2. Decyzje głównego Sądu Koleżeńskiego w takich sprawach są ostateczne i obowiązujące.

§46

Tryb postępowania przez Sądem oraz właściwości Sądów Koleżeńskich określa Regulamin uchwalony przez Naczelną Radę Polityczną na wniosek Prezesa Głównego Sądu Organizacyjnego.

§47

Członkowie Sądów Organizacyjnych nie mogą pełnić w SP innych funkcji.

ROZDZIAŁ XI

MAJĄTEK I ŚRODKI FINANSOWE

§48

Majątek SP składa się z nieruchomości, ruchomości, funduszy i praw.

§49

Majątek SP pochodzi ze składek i darowizn.

§50

Przyjęcie darowizny nie może być uzależniane od jakichkolwiek warunków stawianych przez darczyńcę.

§51

1. Koła SP część swoich dochodów przelewają na konto Zarządu Okręgowego a ten do Zarządu Głównego.

2. Wysokość przelewanych udziałów w dochodach określa Naczelna Rada Polityczna.

3. Przy likwidacji Koła jego majątek przejmuje właściwy Zarząd Okręgowy i zwraca go jeśli to możliwe z chwilą ponownego powstania Koła.

§52

Prezes Stronnictwa określa osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu SP lub jego ogniw.

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§53

1. Uchwały w przedmiocie zmian w statucie, połączenia SP z inną organizacją, rozwiązania Stronnictwa oraz przekazania jego majątku zapadają większością, 2/3 głosów w obecności ½ delegatów na Kongresie.

2. W przypadku ustąpienia członków władz wybieralnych w czasie trwania kadencji, władze te mogą uzupełnić swój skład do wysokości 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§54

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.