PROGRAM WYBORCZY 2015

Wyborco - Przedsiębiorco!

Stronnictwo Pracy, którego zwolennikiem był Ignacy Paderewski,  gen. Władysław Sikorski, minister skarbu Władysław Grabski, a po II wojnie Światowej w latach 80 - 90 tych  mec. Siła- Nowicki, odrodziło się i jako Partia Polityczna sięgająca korzeniami okresu przedwojennego (1937r) utworzona przez Wojciecha Korfantego, Karola Popiela, Jana Stanisława Jankowskiego i gen. Józefa Hallera, obecnie pod przewodnictwem  prof. Zbigniewa Wrzesińskiego swoimi działaniami propolskimi dąży do :

 1. Budowy Państwa Obywatelskiego opartego na: samorządach, obywatelach i tradycji Narodu Polskiego w myśl art. 20 Konstytucji RP o społecznej gospodarce rynkowej. Umożliwienia powrotu Polonii do Macierzy oraz osobom przebywającym na emigracji zarobkowej. Nie wprowadzenia podatku katastralnego i utrzymania Polskiej waluty „złotego” oraz do integracji przedsiębiorców polskich.
 2. Odbudowy gospodarki: utworzenia Samorządu Gospodarczego, odbudowy przemysłu zbrojeniowego, stoczni, lokalnej produkcji, rozwój geotermii, uratowania Śląska od emisji CO2 (patent profesora           Z. Wrzesińskiego) i tym samym oparcia gospodarki na węglu. Zagwarantowania minimalnego wynagrodzenia o równowartości 5 euro za godzinę, co zwiększy efektywność pracy i poprawi etykę w relacji pracodawca-pracownik.
 3. Zwalczania patologii podatkowej. Wprowadzenia 10% stawki podatku obrotowego płatnego  od przychodu, po zapłacie za fakturę. Likwidacji CIT i PIT, a VAT 0%, obniżenia akcyzy na paliwa, węgiel i gaz oraz zakazu inwestowania na giełdach przez firmy państwowe, zlikwidowanie podatku od rent i emerytur jako niekonstytucyjnego.
 4. Reformy ZUS, ozusowania wszystkich umów stawką 10%.  Wprowadzenia emerytur obywatelskich (model republikański).Likwidacji przywilejów emerytalnych funkcjonariuszy reżimu PRL.
 5. Przebudowy całego systemu prawnego, eliminacji nadprodukcji aktów prawnych oraz wadliwego i szkodzącego Polsce prawa unijnego, wprowadzenia ponownej weryfikacji sędziów, prokuratorów i komorników oraz rzeczywistej odpowiedzialności urzędników za wydawane decyzje.
 6. Umorzenia polskim przedsiębiorcom zaległości podatkowych i zusowskich nie powstałych w wyniku przestępstw.
 7. Wprowadzenia Subwencji Narodowej dla obywateli w trudnej sytuacji ekonomicznej i przedsiębiorców niszczonych przez dotychczasową władzę. Subwencja udzielana byłaby z środków pochodzących  z prywatyzowanych przedsiębiorstw, likwidacji całkowitej OFE, oraz z rezerw walutowych i odzyskanych kwot z przestępstw gospodarczych.
 8. Rozwoju Taniego Budownictwa Mieszkaniowego dla gmin w oparciu o zasoby komunalne oraz nieużytki rolne Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa – wokół dużych miast.
 9. Rozwoju produkcji polskiej żywności ekologicznej z promocją i dotacją Skarbu Państwa.
 10. Uwłaszczenia rolników  na gruntach Skarbu Państwa, uwłaszczenia spółdzielców na mieszkaniach spółdzielczych, uwłaszczenie przedsiębiorców na komunalnych lokalach usługowych oraz mieszkańców na komunalnych mieszkaniach – za minimalną opłatą.
 11. Likwidacji 380 powiatów na rzecz 49 województw, likwidacji Senatu na rzecz Samorządu Gospodarczego i ograniczenia liczby posłów, likwidacji NFZ oraz powrotu do ZOZ-ów i realizowania programu lecznictwa medycyny zintegrowanej wg Jerzego Zięby.
 12. Amnestii dla skazanych za niegroźne przestępstwa: resocjalizacji przez ciężką i długotrwałą pracę, wprowadzenia kary śmierci dla sprawców okrutnych przestępstw oraz adekwatnego systemu kar.
 13. Bezwzględnego utrzymania publicznego szkolnictwa, odrodzenie szkół zawodowych, wprowadzenia do szkół programu zawierającego treści patriotyczne i etyczne zgodnych z polska tradycją.
 14. Zbudowania skutecznej obrony Państwa, a zwłaszcza obrony powietrznej jako kluczowej dla obronności Polski.

STRONNICTWO PRACY: ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa,

email: stronnictwopracy@gmail.com, www.stronnictwopracy.org.pl


Prezes Stronnictwa Pracy

prof. Zbigniew Wrzesiński


Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /include/visit.php on line 4